Regulamin konkursu Sekret Smaku

Regulamin konkursu Sekret Smaku

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą Maciej Kapała – Pracownia Pierogowa Sekret Smaku, z siedzibą pod adresem: ul. Bociana 8, 31-231 Kraków;

NIP: 5130163223, REGON: 122945909; (zwaną dalej również „Organizatorem”).

 1. Konkurs jest prowadzony na profilu Sekret Smaku na portalu Facebook (zwanej dalej “Fanpage”).
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora dotyczące wydania nagród i nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)

2 UCZESTNIK

 1. Uczestnik to osoba fizyczna lub prawna (art. 221 kodeksu cywilnego), która:
 2. posiada aktywne konto w serwisie Facebook.com, 
 3. zaakceptowała niniejszy Regulamin,
 4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie,
 5. przystępuje do konkursu poprzez aktywność pod postem na Facebooku (na profilu Sekret Smaku).

3 NAGRODA

 1. Nagroda jest ufundowana przez Organizatora.
 2. W Konkursie przewidziano nagrody dla 3 osób.
 3. Nagrodą są vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach Sekret Smaku.

4 ZASADY, WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.
 2. Konkurs trwa od 29.05.2024 do 13.06.2024 r.
 3. Dla Uczestnika udział w promocji jest bezpłatny oraz wymaga jedynie rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Zadaniem Uczestnika jest napisać komentarz pod postem konkursowym, w którym opisuje, za co lubi pierogi.
 5. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu komentarze wyłącznie własnego autorstwa.
 6. Uczestnik może napisać tylko jeden komentarz. W przypadku dodania kilku komentarzy brany będzie pod uwagę pierwszy komentarz
 7. Komisja konkursowa wybierze zwycięzców i opublikuje o tym informacje na fanpage w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 8. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania swojego adresu email do Organizatora (w wiadomości prywatnej na fanpage Sekret Smaku) w przeciągu 30 dni od ogłoszenia wyników. 
 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 10. Nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

5 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu mailowego lub podane dane są niepełne bądź nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka

6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Maciej Kapała – Pracownia Pierogowa Sekret Smaku, z siedzibą pod adresem: ul. Bociana 8, 31-231 Kraków; NIP: 5130163223, REGON: 122945909; (zwaną dalej również „Organizatorem”).
 3. Na potrzeby Konkursu będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane osobowe posłużą do ustalenia prawa do otrzymania Nagrody lub wysyłki Nagród, kontaktu z Uczestnikiem (jeżeli niniejszy regulamin przewiduje taki kontakt lub nagrody) oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie do momentu zakończenia konkursu, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących organizatorowi konkursu i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą marketingową konkursu lub obsługą księgową administratora danych.
 6. Dane osobowe Uczestników są̨ przetwarzane przez Administratora dla celów przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
 8. dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 9. cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału w Konkursie,
 10. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa,
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych,
 12. przeniesienia danych do innego administratora danych,
 13. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2024 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.