Karta Korzyści

REGULAMIN PROGRAMU

– KARTA KORZYŚCI SEKRETU SMAKU –

Organizator Programu

Maciej Kapała Pracownia Pierogowa Sekret Smaku, ul. Bociana 8, 31-231 Kraków NIP 5130163223,
REGON122945909, dalej występująca jako Sieć.
Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Karty Korzyści Sekretu Smaku i jest dostępny w każdej placówce Sieci oraz na stronie internetowej www.sekretsmaku.pl

Cel Programu

Nagradzanie Klientów za dokonywanie określonych zakupów w sklepach Sieci Sekret Smaku, Sekrety Piekarza, restauracjach Sekret Smaku, wymienionych na stronie www.sekretsmaku.pl. Zmiana listy sklepów i restauracji nie wymaga zmiany Regulaminu.

Uczestnik Programu

 1. Uczestnikiem Programu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik spełnia powyższe wymogi oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu kontaktu z Uczestnikiem oraz umożliwienia przekazania nagród, a także w celu uzyskiwania przez uczestnika informacji o dostępnych promocjach, a także innych informacji w zakresie marketingu i
  reklamy Sieci(dodatkowo w/w zgoda będzie potwierdzona odrębnym dokumentem podpisanym przez uczestnika).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 206 r., poz.113),
 3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 4. Organizator programu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 4 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 206 r., poz.113).

Zasady Programu

 1. Uczestnik Programu może otrzymać przy dokonywaniu zakupów Kartę Korzyści Sekretu Smaku.
 2. Warunkiem otrzymania Karty Korzyści Sekretu Smaku jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Aktywacja Karty Korzyści Sekretu Smaku następuje przy zakupach u kasjera w kasie.
 4. Od dnia 25.03.2024, Uczestnik dokonując jednorazowych zakupów w sklepach Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub w restauracjach Sekret Smaku, za kwotę nie mniejszą niż 10 zł(z wyłączeniem alkoholu, papierosów, usług gastronomicznych) , otrzymuje 1 punkt rejestrowany na Kartę Korzyści Sekretu Smaku. Ilość punktów rejestruje kasjerka, po okazaniu Karty Korzyści Sekretu Smaku przy zakupach a wielokrotność kwoty wynikająca z wartości zakupu równa się wielokrotności zarejestrowanych punktów.
 5. Uczestnik po uzbieraniu 100 pkt. jest upoważniony do odbioru RABATU na zakupy w sklepach Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub restauracjach Sekret Smaku na kwotę 15,00 zł.
 6. Uczestnik po uzbieraniu 250 pkt. jest upoważniony do odbioru RABATU na zakupy w sklepach Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub restauracjach Sekret Smaku na kwotę 37,50 zł.
 7. Uczestnik po uzbieraniu 400 pkt. jest upoważniony do odbioru RABATU na zakupy w sklepach Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub restauracjach Sekret Smaku na kwotę 60,00 zł.
 8. RABAT można zrealizować w kasie w sklepie należącym do Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub restauracjach Sekret Smaku..
 9. Wartość RABATU nie jest wliczana do wartości zakupów uprawniających do otrzymania punktów i niemoże być wymieniona na gotówkę.
 10. RABAT musi zostać wykorzystany w całości przy zakupach a kasjerka nie wydaje reszty w złotówkach.
 11. RABAT może zostać zrealizowany tylko podczas zakupów w sklepie należącym do Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub restauracjach Sekret Smaku.
 12. Ilość punktów uzbieranych na Karcie Korzyści Sekretu Smaku Uczestnik może sprawdzić każdorazowo na paragonie lub bezpośrednio u kasjerki w każdym sklepie należącym do Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub restauracjach Sekret Smaku.
 13. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z Kartą Korzyści Sekretu Smaku.
 14. Uczestnik, posiadający Kartę Korzyści Sekretu Smaku może uczestniczyć w promocjach przeznaczonych tylko i wyłącznie dla posiadaczy Karty Korzyści Sekretu Smaku, komunikowanych w gazetkach lub plakatach, lub stronie internetowej, lub na Facebook’u, lub w innych materiałach i mediach promocyjnych.
 15. Program trwa do 31.12.2024, w każdej chwili może zostać przerwany o czym Uczestnicy zostaną
  powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.sekretsmaku.pl lub Facebook’u, lub bezpośrednio w sklepie należącym do Sieci Sekret Smaku lub Sekrety Piekarza, lub restauracjach Sekret Smaku.
 16. W przypadku przerwania lub zakończenia programu, Uczestnik ma miesiąc licząc od daty zakończenia programu, na wykorzystanie zgromadzonych punktów na Karcie Korzyści Sekretu Smaku.
 17. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnację należy przesłać na adres: sekretariat@sekretsmaku.pl

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamację związane z Kartą Korzyści Sekretu Smaku należy zgłaszać na adres email: sekretariat@sekretsmaku.pl.pl
 2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin 14-dniowy liczony jest od momentu uzupełnienia reklamacji.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.